Thông báo mới nhất từ Ai marketing ngày 28.08.2021

Các chiến dịch bắt đầu khởi chạy cho ngân sách Quảng cáo chưa chi

Wexford tiếp tục gắn bó với những lời hứa của mình. Vào ngày 26 tháng 8, chúng tôi bắt đầu khởi chạy các chiến dịch mới cho ngân sách Quảng cáo chưa chi tiêu theo “kế hoạch bình thường hóa tình hình”. Thu nhập của đối tác sẽ không được ghi có khi khởi chạy lại ngân sách chưa chi vì nó đã được ghi có cho các giao dịch mua này.
Khoản bồi thường hoàn tiền chưa được xác minh và chưa thanh toán bởi quỹ Protect
Chúng tôi quyết định bắt đầu bồi thường hoàn tiền bằng cách sử dụng tiền từ quỹ Bảo vệ trước khi chúng tôi có toàn quyền truy cập vào các tài khoản hoàn tiền. Quy trình này đã được chứng minh là có hiệu quả một năm trước.
Thông báo mới nhất từ Ai marketing ngày 28.08.2021

Cơ chế mua lại (bồi thường)

Chúng tôi muốn nhắc bạn rằng 45% số tiền hoàn lại được khấu trừ vào Quỹ Bảo vệ. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 năm 2021, Ai.Marketing, như một biện pháp tạm thời, có nghĩa vụ sử dụng một nửa khoản khấu trừ thu nhập từ các giao dịch mua Quảng cáo (một nửa trong số 45%) cho khoản bồi thường hoàn tiền của quỹ Protect.
Thí dụ:
  • Bạn đã mua Quảng cáo với giá 100 USD.
  • Bạn sẽ nhận được 55% thu nhập vào số dư thẻ của mình như bình thường và bạn có thể rút các khoản tiền đó ngay lập tức.
  • 22,5% thu nhập bổ sung sẽ được chuyển vào số dư “Bảo vệ” trong thẻ. Số dư này phản ánh số tiền có thể được sử dụng bởi quỹ Bảo vệ để bù đắp cho khoản tiền hoàn lại của bạn.
  • Khi nhấp vào một nút, số tiền hoàn lại tương ứng sẽ được bù đắp từ quỹ Bảo vệ và chuyển vào số dư thẻ của bạn. Số tiền trên thẻ có sẵn để rút ngay lập tức.
Do đó, một nửa số tiền khấu trừ thu nhập từ các giao dịch mua Quảng cáo (một nửa trong số 45%) sẽ được sử dụng để bồi thường hoàn tiền bởi quỹ Bảo vệ.
Các điều khoản này sẽ áp dụng cho các giao dịch mua Quảng cáo bắt đầu từ ngày 13 tháng 8 năm 2021. Khoản tiền hoàn lại đã xác minh sẽ được đền bù ngay từ đầu. Và khoản hoàn tiền “đang chờ xử lý” ở vị trí thứ 2. Tất cả số tiền được bù sẽ có sẵn để rút tiền ngay lập tức.

Lời nhắc nhở

Số dư bảo vệ có thể vượt quá số tiền hoàn lại sẽ được bù đắp. Trong trường hợp này, khách hàng sẽ không nhận được toàn bộ số dư Protect mà chỉ nhận được số tiền được cho là sẽ được bồi thường.
Quan trọng
Đây là một lựa chọn bồi thường thay thế chỉ dành cho mục đích sử dụng tự nguyện. Trong trường hợp ưu đãi này không phù hợp với bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ đợi các cơ chế mới sắp ra mắt hoặc cho đến khi công ty lấy lại quyền truy cập đầy đủ vào các tài khoản hoàn tiền bị giới hạn do danh sách đen Roskomnadzor và thanh toán tất cả số tiền hoàn lại cùng một lúc cho mọi người.
Biện pháp này sẽ cho phép chúng tôi bắt đầu bồi thường hoàn tiền ngay lập tức mà không cần đợi chúng tôi có được quyền truy cập đầy đủ vào tài khoản hoàn tiền bằng cách giải quyết tình huống với danh sách đen Roskomnadzor.
Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước nhờ sự ủng hộ thường xuyên của bạn!
Một số hình ảnh của các bạn đã được update và chạy lại với ngân sách cũ : Khuyến cáo không nên nạp mới nên chờ được update và chạy lại tài khoản
3 4
6 5
Tham khảo thêm thông tin của : MR PHƯƠNG PIAI AI MAKETING & EMPIRES